Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van Groothandel Albatros B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04058420. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met Albatros.

 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Groothandel Albatros B.V. – hierna te noemen ‘Albatros’ – gedane aanbiedingen en op alle door Albatros gesloten overeenkomsten. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op de verkopen en leveringen van producten en diensten en/of zaken alsook het verrichten van diensten en werkzaamheden, van welke aard dan ook, aan de wederpartij.
 2. Onder ‘wederpartij’ in deze algemene voorwaarden wordt verstaan: elke (rechts)persoon die met Albatros een overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst te sluiten en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en erfgenamen.
 3. Indien de wederpartij zelf algemene voorwaarden hanteert hebben deze voorwaarden te allen tijde voorrang.
 4. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Albatros daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd of dat met Albatros schriftelijk is overeengekomen. Indien stilzwijgend of uitdrukkelijk één of meerdere malen van deze voorwaarden is afgeweken, kan de wederpartij daar geen rechten aan ontlenen met betrekking tot daarna tot stand gekomen overeenkomsten.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door Albatros gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.
 2. Het toezenden van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Albatros niet tot acceptatie van een order. Indien Albatros een order niet accepteert, zal Albatros dat binnen 5 werkdagen kenbaar maken aan de wederpartij.
 3. Albatros behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

 

Artikel 3: Overeenkomst

 1. De aan Albatros gegeven order geldt als aanbod. Dit aanbod is door Albatros aanvaard, zodra het door Albatros schriftelijk is bevestigd, dan wel dat Albatros op een andere wijze aan de wederpartij heeft te kennen gegeven dat de order aanvaard is.
 2. De overeenkomst komt tot stand zodra Albatros het aanbod aanvaard heeft, welke aanvaarding de afnemer bindt. Aanvaarding kan uitdrukkelijk en stilzwijgend geschieden. Stilzwijgende acceptatie wordt geacht te hebben plaats gevonden, indien niet binnen 2 werkdagen schriftelijk geprotesteerd is.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen bindt Albatros slechts, indien deze door Albatros schriftelijk bevestigd zijn.
 4. Elke met Albatros aangegane overeenkomst bevat de ontbindende of opschortende voorwaarde – dit ter keuze van Albatros – dat Albatros van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij zal blijken, zulks uitsluitend ter beoordeling van Albatros. Albatros heeft om deze reden het recht om een order van een wederpartij te weigeren.
 5. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Albatros binden Albatros niet.
 6. Albatros is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- alsook aan de overige verplichtingen, voldaan zal worden. Indien de door Albatros verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Albatros de uitvoering van haar verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd eventuele andere rechten zoals die voor Albatros uit het gemene recht voortvloeien.
 7. Gegevens betreffende het verkochte zoals eigenschappen, kwaliteit, kleur, etc. zomede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, monsters e.d. door Albatros bij de aanbieding verstrekt, worden naar beste weten en met de grootste zorgvuldigheid verstrekt, maar zullen nimmer als bindend kunnen worden beschouwd.
 8. Albatros behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer enig recht op schadevergoeding.
 9. Behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Albatros is het de wederpartij verboden rechten of verplichtingen uit hoofde van met Albatros gesloten overeenkomsten over te dragen aan derden, waaronder begrepen met de wederpartij gelieerde vennootschappen.
 10. Indien er met twee of meerdere wederpartijen gezamenlijk wordt gecontracteerd, zijn deze ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.
 11. De wederpartij machtigt Albatros om de opdracht door een door Albatros aan te wijzen derde, op een in nader overleg vast te stellen tijdstip, te laten uitvoeren. De wederpartij gaat akkoord met overdracht door Albatros aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Albatros met de wederpartij gesloten overeenkomst(en).

 

Artikel 4: Annulering

 1. In uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van Albatros, kan door Albatros worden toegestemd in annulering van een order. Deze toestemming zal alsdan schriftelijk dienen te worden gegeven. Bij annulering van een order door de wederpartij is Albatros gerechtigd om 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de prijzen in euro-valuta, gebaseerd op levering af Albatros (af fabriek), exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten van emballage/verpakkingen, in- en uitlading, vervoeren en verzekering.
 2. In rekening worden de prijzen gebracht, geldend op de dag van aflevering. Indien na de aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsbepalende factoren, waarop de prijzen van Albatros zijn gebaseerd, door welke omstandigheid dan ook een wijziging ondergaan, is Albatros gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 3. Indien bij de totstandkoming van de overeenkomst niet anders is bepaald, gelden de prijzen en leveringscondities zoals deze op de dag van aflevering op de betreffende wederpartij van toepassing zijn.
 4. De afgeleverde hoeveelheden resp. gewichten worden door Albatros op een afleveringsdocument vermeld. Indien de wederpartij daartegen niet binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt, wordt de op het afleveringsdocument vermelde hoeveelheid of gewicht geacht het geleverde juist weer te geven.

 

Artikel 6: Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de aflevering van de zaken op het (aflever)adres van de wederpartij door een vervoermiddel van of namens Albatros.
 2. De wederpartij dient de producten onmiddellijk af te nemen. De wederpartij is verplicht zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het inladen, vervoeren en uitladen van de verkochte producten geschiedt voor risico van Albatros. Zodra de te leveren producten bij de wederpartij zijn uitgeladen, gaat het risico daarvan over op de wederpartij. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de wederpartij is nimmer inbegrepen. Verzoekt de wederpartij Albatros om de producten elders af te leveren dan de gebruikelijke wijze, dan kan Albatros de hieraan verbonden kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 3. De aflevering van bestelde producten in gedeelten is toegestaan. Albatros is gerechtigd de reeds geleverde producten onmiddellijk aan de wederpartij te factureren.
 4. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van de wederpartij.
 5. Bij levering van het verkochte op het adres van de wederpartij, zullen de door Albatros opgegeven leveringstermijnen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De door Albatros opgegeven leveringstermijnen gaan in op het moment waarop de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering van de order benodigde gegevens in het bezit van Albatros zijn. Vertraging in de aflevering zal voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij door Albatros in deze de grenzen van redelijkheid zijn overschreden. Levertijden kunnen worden verlengd en/of opgegeven orders kunnen worden opgeschort met de tijd, gedurende welke de wederpartij enig verschuldigd of opeisbaar geworden bedrag aan Albatros onbetaald heeft gelaten.
 6. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen van Albatros op het moment waarop deze worden bezorgd dan wel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij, waaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn. In dat geval heeft Albatros het recht, niet de plicht, de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan.
 7. De wederpartij is gehouden om de bestelde en geleverde producten af te nemen en overeenkomstig de afgesproken betalingscondities onverwijld te betalen zonder enig beroep op korting of compensatie. Door betaling van het factuurbedrag of het tekenen van een pakbon bevestigt de wederpartij het ontvangst van de goederen. Indien de wederpartij niet aan zijn afnameverplichting of betalingsverplichtingen voldoet, is Albatros gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 8. Folder-artikelen kunnen nimmer worden geretourneerd. In verband met de koelketenrichtlijnen van de overheid kunnen koel- en diepvriesproducten niet worden retour genomen. In alle in dit artikel genoemde situaties waarin retourzending van de producten niet mogelijk is, is tussen de wederpartij en Albatros wel een koopovereenkomst tot stand gekomen en is derhalve de wederpartij tot betaling verplicht.
 9. Indien zich door leveranciers van Albatros geïnitieerde recall-acties voordoen in verband met bij de fabricage of verpakking ontstane productgebreken, dient de wederpartij met de betreffende producten te handelen conform de door Albatros in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.
 10. De wederpartij is gehouden de in zijn bezit zijnde lege emballage zo spoedig mogelijk aan Albatros te retourneren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verplichting van Albatros tot terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat en indien – voor zover het rolcontainers, koelcontainers en/of koelboxen betreft – deze door Albatros zijn geleverd.
 11. Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de wederpartij wordt aangeleverd, is Albatros gerechtigd de meerdere behandelingskosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 12. Indien Albatros door de wederpartij of van overheidswege verplicht wordt om bij aflevering van de producten omverpakking, restmateriaal en dergelijke mee terug te nemen, dan komen de daarmee samenhangende kosten, daaronder eventuele kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van de wederpartij.
 13. Albatros brengt aan de wederpartij emballagekosten voor geleverde zaken zoals kratten, containers, etc. in rekening, welke na inlevering bij/aan Albatros weer aan de wederpartij gecrediteerd zullen worden.

 

Artikel 7: Garantie

 1. Albatros garandeert de wederpartij zaken te leveren die voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en normaal gebruik.
 2. De garantie verplicht Albatros slechts tot het kosteloos vervangen van de gegarandeerde zaken, tenzij Albatros de voorkeur geeft aan creditering van de marktwaarde van de betreffende zaken op dat moment.
 3. Indien de wederpartij aanspraak wenst te maken op enige garantiebepaling, dient deze de betreffende zaken terstond na het indienen van de reclame voor Albatros ter beschikking te houden. De kosten van vervoer en van de te vervangen onderdelen zijn voor rekening van de wederpartij.
 4. Vervangt Albatros ter voldoening aan de garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Albatros.
 5. De garantie vervalt indien:
  • het gebrek (mede) het gevolg is van normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik of opslag en/of onjuiste behandeling en/of onderhoud van het geleverde;
  • werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd door de wederpartij of derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Albatros;
  • de wederpartij niet (geheel), dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting heeft voldaan;
  • door de wederpartij niet tijdig schriftelijk is gereclameerd, overeenkomstig het artikel ‘reclames.’
  • door de wederpartij de gebrekkige onderdelen niet terstond na de reclame voor Albatros ter beschikking zijn gehouden.
 6. Op van derden betrokken onderdelen en/of zaken wordt door Albatros nooit langer garantie gegeven dan aan Albatros wordt verstrekt door onze leverancier.
 7. Albatros is alleen gehouden tot nakoming van de garantieverplichtingen binnen Nederland, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 8: Reclames

 1. De wederpartij dient bij de in ontvangstneming van de producten te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Zichtbare schades, gebreken of tekorten dienen door de wederpartij op de vrachtbrief of het afleveringsdocument, dan wel op een andere directe wijze schriftelijk aan Albatros kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke waarvan volledig bewijs geldt dat de wederpartij de producten bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.
 2. Indien de wederpartij verpakkingen of producten opent, verbreekt of beschadigt vóórdat deze zijn betaald, verplicht de wederpartij zich de betreffende producten af te nemen en te betalen.
 3. Geringe, in de handel toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht en dergelijke kunnen geen grond van reclame opleveren.
 4. Indien de wederpartij reeds is begonnen met de verwerking van de zaken of de zaken heeft doorverkocht en/of doorgeleverd of in gebruik genomen, dan verliest de wederpartij elk recht op reclame.
 5. Retourzending mag slechts geschieden na uitdrukkelijke toestemming van Albatros. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren zaken.
 6. Slechts zaken in ongeschonden staat en in de originele (fabrieks)verpakking, niet voorzien gegevens van de wederpartij zoals reclame, handelsmerk, merk, prijzen en andere aantekeningen aan/op het product kunnen voor creditering in aanmerking komen. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst verrekend na ontvangst door de wederpartij van de creditnota en slechts tot het bedrag van de creditnota.
 7. Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande doch uiterlijk binnen 12 uren na aflevering door de wederpartij aan Albatros te worden meegedeeld. Als het om andere producten gaat, dient dit uiterlijk binnen 48 uren na aflevering schriftelijk aan Albatros te zijn gemeld.
 8. Ieder vorderingsrecht van de wederpartij op Albatros betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Albatros geleverde producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken, alsmede ook in die situaties waarin de wederpartij Albatros onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten. De producten waarop klachten betrekking hebben moeten ter eventuele bezichtiging voor Albatros beschikbaar blijven in de toestand, waarin de producten zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd.
 9. Indien een klacht gegrond blijkt te zijn en ook voldaan is aan de hiervoor vermelde procedures ter zake het doen van mededelingen over klachten, zal Albatros zo spoedig mogelijk, zulks ter beoordeling van Albatros, hetzij het gebrek herstellen dan wel een vervangend product leveren dan wel, indien de koopsom voor het betreffend product reeds gefactureerd is, het met de klacht overeenkomende bedrag crediteren. De wederpartij zal ter zake dit soort situaties van Albatros nimmer enige schadevergoeding kunnen vorderen: de aansprakelijkheid van Albatros blijft beperkt tot de waarde van de geleverde producten waarover werd gereclameerd.
 10. Klachten en reclames geven de wederpartij geen recht om betaling van de daarop betrekking hebbende factuur op te schorten, terwijl compensatie uitdrukkelijk door Albatros wordt uitgesloten. De reclametermijn op de door Albatros verzonden facturen bedraagt ten hoogste 5 dagen na de dag van ontvangst. Indien binnen die termijn niet tegen de factuur is geprotesteerd, wordt deze geacht de onderliggende transacties(s) met Albatros correct weer te geven en door de wederpartij te zijn goedgekeurd.

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Albatros geleverde producten en zaken blijven eigendom van Albatros, tot het moment waarop alle vorderingen, inclusief eventuele rente en kosten, van Albatros op de wederpartij ter zake van de door Albatros geleverde producten en zaken, werkzaamheden of andere diensten, alsmede ter zake van tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van de overeenkomst, volledig zullen zijn voldaan. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten en zaken over op de wederpartij. Hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst opeisbare factuur.
 2. Alle in het bezit van de wederpartij zijnde, van Albatros afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde te zijn als die, welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de wederpartij zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling de hoeveelheden niet te boven gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.
 3. De wederpartij heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te (doen) vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te (doen) vestigen.
 4. Het is de wederpartij toegestaan de geleverde, nog niet betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Albatros de wederpartij schriftelijk heeft gesommeerd de geleverde producten onmiddellijk aan Albatros ter beschikking te stellen.
 5. De wederpartij verleent Albatros reeds nu –zonder enige vorm van vooraankondiging - het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de door Albatros geleverde producten zich (kunnen) bevinden, teneinde Albatros in staat te stellen haar eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten onmiddellijk terug te nemen. Het op deze wijze terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Albatros om van de afnemer vergoeding te eisen voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de wederpartij toerekenbare niet-nakoming.

 

Artikel 10: Facturering en betaling

 1. De facturering van geleverde producten en diensten geschiedt uitsluitend op naam en klantnummer. De betaling van de eindbedragen van de verkoopfacturen van Albatros dient per bank – via overboeking of door het afgeven van een machtiging tot automatische incasso – dit zonder enige korting of beroep op compensatie.
 2. Van voor vermelde betalingswijze kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover Albatros uitdrukkelijk een afwijkende betalingswijze schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt. In die gevallen dienen alle betalingen te geschieden binnen de daarbij kenbaar gemaakte betalingstermijn, gerekend vanaf de factuurdatum.
 3. De aan de wederpartij kenbaar gemaakte betalingstermijn is te beschouwen als fatale termijn. Bij betaling per bank – via overboeking of middels automatisch incasso – geldt de dag van credit-valutering van de rekening van Albatros als de dag van betaling. De wederpartij is niet gerechtigd op zulke betalingen aan Albatros een korting of compensatie toe te passen.
 4. Indien de wederpartij niet in overeenstemming met het voorgaande tijdig of volledig heeft betaald, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist. Albatros is alsdan gerechtigd aan de wederpartij een dagrente in rekening te brengen, zoals deze door de algemene banken in Nederland gehanteerd wordt.
 5. Alle op de invordering van verschuldigde bedragen vallende kosten, met name de buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op tenminste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom, met een minimum van € 75,00 en onverminderd het recht van Albatros om verdere redelijke kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Iedere betaling door de wederpartij strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de wederpartij in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering, zulks ongeacht de omschrijving die de wederpartij aan de betaling mocht hebben gegeven.
 7. Albatros is gerechtigd tot compensatie van verschuldigde of te vorderen bedragen met die bedragen, welke Albatros van de wederpartij te vorderen heeft of aan hem verschuldigd is.
 8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum door Albatros per bank ontvangen te zijn.  

 

Artikel 11: Uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid

 1. Albatros aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade veroorzaakt is door een grove schuld of ernstige nalatigheid van Albatros. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
 2. Iedere verdergaande aansprakelijkheid voor Albatros voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welken hoofde ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart de wederpartij Albatros tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in dit artikel is bepaald.
 3. Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van producten aanvaardt Albatros geen aansprakelijkheid.
 4. De wederpartij dient tijdens het (intern) vervoer en opslag van de door Albatros geleverde producten te handelen volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving, waaronder de HACCP-normen en de bewaarvoorschriften, bij gebreke waarvan geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor (schade ten gevolge van) gebreken aan de producten.
 5. Indien Albatros naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door producenten geïnitieerde recall-acties ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van consumenten op grond van een gebrek aan geleverde producten, verplicht de wederpartij zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen en zich, indien dit nodig of wenselijk zou blijken, te zullen voegen in de aansprakelijkheidsstelling van de producent van Albatros.
 6. Voor zover de door Albatros geleverde producten voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum (T.H.T.- code) geldt, dat Albatros bij consumering dan wel gebruik van deze producten na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt. De wederpartij dient ervoor in te staan dat producten waarop een uiterste houdbaarheidsdatum staat vermeld, na het verstrijken van die data niet meer worden verwerkt of verkocht. De wederpartij vrijwaart Albatros uitdrukkelijk ter zake van aanspraken van derden uit hoofde van schade die het gevolg is van het consumeren c.q. het gebruik van door Albatros geleverde producten, indien deze door de wederpartij na de uiterste houdbaarheidsdatum zijn be- of verwerkt, ge- of verbruikt, dan wel verkocht.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Albatros welke van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Albatros kan worden verlangd (zgn. niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: mobilisatie, oorlog en dreiging van oorlog, oproer, staking, terreurdaden, demonstraties, gebrek aan personeel, bedrijfs- en vervoersstoringen van welke aard ook, wanprestatie door (toe)leveranciers, epidemieën, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties, brand, explosie, vorst, sneeuwoverlast, overstroming, stormschade en andere natuurrampen, storingen in de leveringen van energie, bedrijfsbezetting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, defecten aan machinerieën en voorts alle overige oorzaken die buiten de schuld of de risicosfeer van Albatros (zijn) ontstaan.
 2. Indien Albatros door overmacht de overeenkomst niet tijdig kan nakomen, heeft Albatros het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks ter keuze van Albatros. Albatros is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel ter beoordeling van Albatros, om de overeenkomst na een redelijke termijn te ontbinden zonder enige schadevergoedingsplicht, dan wel te vorderen dat de overeenkomst wordt aangepast aan de omstandigheden.
 3. Indien Albatros bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel 13: Wanprestatie en ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, heeft Albatros ingeval van wanprestatie van de wederpartij ook het recht de gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze van Albatros. Albatros is in dat geval gerechtigd tot een vergoeding van alle door Albatros geleden schade.
 2. De in dit artikel vermelde rechten heeft Albatros eveneens, indien de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien de wederpartij surséance van betaling of een gerechtelijke schuldsaneringsregeling heeft aangevraagd, een deel of het geheel aan (onroerende) zaken in beslag is genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten, of indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld. In al deze gevallen zullen alle vorderingen die Albatros op de wederpartij heeft terstond opeisbaar zijn.

 

Artikel 14: Conversiebepaling

 1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. In geval een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en het hierboven in dit artikel vermelde niet van toepassing kan zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15: Overdracht en verval van rechten

 1. Albatros is bevoegd haar rechten uit overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 2. Iedere vordering tegen Albatros vervalt, indien Albatros niet binnen 12 maanden na het ontvangen van de op die vordering betrekking hebbende claim in rechte is betrokken.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter

 1. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering met en door Albatros is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien tussen Albatros en de wederpartij een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van een tussen partijen gesloten overeenkomst of andere rechtsverhouding, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandeling tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de burgerlijke rechter voor te leggen.
 3. De rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen uit met Albatros gesloten overeenkomsten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Albatros het recht een geschil ter beslissing voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de wederpartij.

 

 

Versie 001CA